VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ADETAX s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) jsou vydávány společností ADETAX s. r. o., Podsedice 21, 411 15 Podsedice, IČ: 17959918, DIČ: CZ17959918, (dále jen „Poskytovatel“). Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C50002.
 • 1.2. Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem a vymezují vzájemná práva a povinnosti Stran.
 • 1.3. Tyto VOP se vztahují na veškeré Služby nabízené Poskytovatelem.

2. Vymezení pojmů

 • 2.1. Služba – jakákoliv služba nabízená Poskytovatelem prostřednictvím Webové stránky. Služby Poskytovatele zahrnují především daňové poradenství, poskytování softwarové licence a zastupování před správcem daně v tuzemsku.
 • 2.2. Webová stránka – internetová stránka Poskytovatele.
 • 2.3. Smlouva – smlouva o poskytnutí Služby uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem.
 • 2.4. Objednávka – jednostranné jednání Klienta, kterým od Poskytovatele objednává nabízené Služby. Objednávka může být provedena i prostřednictvím kliknutí na odkaz umístěný na Webové stránce.
 • 2.5. Klient – fyzická či právnická osoba, která projeví vůli využívat Služeb Poskytovatele.
 • 2.6. GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • 2.7. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2.8. Zákon o daňovém poradenství – zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • 2.9. Strany – Poskytovatel a Klient.
 • 2.10. Podepsaná plná moc – autorizovaná plná moc vlastnoručním podpisem, případně podpisem elektronickým, a to v elektronické podobě ve formátu .PDF
 • 2.11. Daňové přiznání – formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických, nebo právnických osob, a to v elektronické podobě ve formátu .XML
 • 2.12. Povinná příloha daňového přiznání – příloha prokazující uvedené skutečnosti v daňovém přiznání, která je povinnou přílohou tohoto daňové přiznání, a to v elektronické podobě ve formátu .PDF

3. Smlouva

 • 3.1. Smlouva mezi Stranami je uzavřena úplným zaplacením kupní ceny.
 • 3.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 • 3.3. Časové trvání Smlouvy je stanoveno ve Smlouvě samé.
 • 3.4. Smlouvu lze předčasně ukončit (i) odstoupením od Smlouvy dle čl. 5.3 těchto VOP, (ii) dohodou Poskytovatele a Klienta, (iii) výpovědí Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou.
 • 3.5. Předmětem smlouvy je odložení lhůty pro podání daňového přiznání daňovým poradcem.

4. Cena

 • 4.1. Cena za Služby je určena ceníkem dostupným na Webových stránkách Poskytovatele,
 • 4.2. Cena za Služby je hrazena předem.
 • 4.3. Pro účely Smlouvy je platbou myšlena platba kreditní kartou online skrze Webovou stránku.
 • 4.4. Není-li to výslovně vyloučeno ve Smlouvě, je Poskytovatel oprávněn si Cenu za Služby započíst a ponechat z finančních prostředků Klienta, pokud s nimi Poskytovatel v souladu se Smlouvou disponuje. Jednostranné započtení jakýchkoli nároků Klienta proti Poskytovateli ze strany Klienta se vylučuje.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

 • 5.1. Poskytovatel je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy Klienta.
 • 5.2. Poskytovatel je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu Klienta pokládá za prospěšné. Je přitom vázán pouze zákonnými právními předpisy a v jejich mezích příkazy Klienta.
 • 5.3. V případě narušení důvěry mezi Poskytovatelem a Klientem je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Poskytovatel je od Smlouvy oprávněn odstoupit taktéž v okamžiku, kdy Klient neposkytuje potřebnou součinnost.
 • 5.4. Poskytovatel má právo na zaplacení ceny v souladu s čl. 4.1. těchto VOP.
 • 5.5. Poskytovatel zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu činnosti dle Smlouvy.
 • 5.6. Poskytovatel je oprávněn spravovat peněžní prostředky Klienta. Nestanoví-li Smlouva či tyto VOP jinak, použijí se pro správu prostředků Klienta ustanovení Občanského zákoníku o správě cizího majetku.
 • 5.7. Pro případ prodlení s úhradou ceny za Služby o více než 20 dnů může Poskytovatel pozastavit či ukončit poskytování Služeb. Poskytovatel je přitom povinen předem informovat Klienta o následcích tohoto kroku.

6. Práva a povinnosti Klienta

 • 6.1. Vyplývá-li to z povahy Služby, Klient je povinen dodat Poskytovateli veškeré doklady a informace, které jsou nutné k řádnému poskytnutí Služby. Na výzvu Poskytovatele je Klient povinen poskytnuté podklady a informace doplnit či upřesnit.
 • 6.2. Klient odpovídá za věcnou správnost jím dodaných dokladů a za jejich správné časové zařazení.
 • 6.3. Klient je oprávněn Smlouvu ukončit z důvodů daných zákonem.
 • 6.4. Klient odpovídá za zamezení přístupu 3. osob k přihlašovacím údajům do svého e-mailového účtu, který uvedl jako adresu elektronické pošty určenou ke komunikaci s Poskytovatelem. Klient taktéž odpovídá za zamezení přístupu 3. osob k přihlašovacím údajům ke svému uživatelskému / Klientskému účtu v systému Poskytovatele, a to přes Webové stránky nebo mobilní aplikace.

7. Licenční ujednání pro licencovaný software

 • 7.1. Je-li součástí Služby poskytnutí software, platí že Klientovi je poskytnuta nevýhradní licence k užití softwaru pro vlastní potřebu.
 • 7.2. Klient je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a v souladu s určením software.
 • 7.3. Klient není oprávněn nijak kopírovat obsah či kód softwaru, zasahovat do něj, poskytovat třetím osobám či jinak zasahovat do práv Poskytovatele.
 • 7.4. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává Poskytovatel. Subjektivní práva Poskytovatele nejsou nijak dotčena poskytnutím licence Klientovi.

8. Ochrana osobních údajů

 • 8.1. Poskytovatel je správcem osobních údajů, které mu budou na základě Smlouvy poskytnuty. Jako takový se zavazuje zpracovávat veškeré osobní údaje poskytnuté Klientem v souladu s GDPR a se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů. Kontaktní údaje Poskytovatele jako správce osobních údajů jsou uvedeny v čl. 1.1 těchto VOP.
 • 8.2. Klient opravňuje Poskytovatele po dobu účinnosti Smlouvy a po dobu následujících 30 (třiceti) let po skončení daňového poradenství ke zpracování svých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, titul(-y), adresa trvalého i skutečného bydliště, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo(-a), e-mailové spojení, číslo a kopii dokladu totožnosti, údaje o vlastnictví a majetkových poměrech, údaje o zaměstnání Klienta, číslo(-a) bankovního účtu, jakož i veškeré další osobní údaje, které Klient Poskytovateli sám předá či sdělí jakoukoli formou či na jakémkoliv nosiči informací. Je-li Klienta podnikatelem, řadí se mezi tyto údaje také IČO, DIČ a informace o podnikatelské či jiné činnosti Klienta.
 • 8.3. V případě poskytování jakýchkoliv služeb, zejména pak při vytvoření uživatelského účtu, trvá zpracování osobních údajů v rozsahu dle předchozího odstavce po dobu trvání Smlouvy. Klient má právo kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit.
 • 8.4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je Smlouva, účelem zpracování je plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Příjemcem osobních údajů mohou být zejména: Komora daňových poradců České republiky, banka Poskytovatele, správce daně, orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), externí správce informačního systému a počítačové sítě Poskytovatele, externí správce účetního a fakturačního systému Poskytovatele a další příjemci dle potřeb a pokynů Klienta či v souladu s oprávněným zájmem.
 • 8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména v souladu se zákonem o daňovém poradenství, stavovskými předpisy Komory daňových poradců České republiky, zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a GDPR.
 • 8.6. Klient má v souvislosti se správou osobních údajů následující práva:
  • Právo na přístup k osobním údajům – Klient má právo od Poskytovatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o které údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
  • Právo na opravu, resp. doplnění – Klient má právo, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient kdykoli doplnit.
  • Právo na výmaz neboli zapomenutí – jinými slovy vyjádřená povinnost Poskytovatele zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Klient o to požádá. Klient nemá právo na výmaz v případě rozporu s příslušnými právními předpisy či v případě ochrany práv správce nebo třetích osob.
  • Právo na omezení zpracování – Klient má právo, aby Poskytovatel v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
  • Právo vznést námitku – Klient má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Poskytovatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
  • Právo na přenositelnost údajů – možnost Klienta získat osobní údaje, které Poskytovateli poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  • Ostatní – Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy, a nebo v rámci plnění právních povinností. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů má pouze Klient, jehož osobní údaje jsou zpracovávány pouze a jedině na základě uděleného souhlasu. V případě, že bude Klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

 • 9.1. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
 • 9.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran.
 • 9.3. Právní vztahy mezi Stranami jsou dále upraveny produktovými podmínkami jednotlivých produktů a služeb nabízených Poskytovatelem k dispozici na www.adetax.cz.
 • 9.4. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 01. 04. 2023 a jsou dostupné na www.adetax.cz.