Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ platí pro služby poskytované společností Adetax s. r. o. (se sídlem č.p. 21, 411 15 Podsedice, IČ: 17959918, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C50002) (dále také jen „Adetax“). Zásady jsou základním kamenem naší společnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující situace:

 • Poskytování on-line a off-line služeb společnosti Adetax, včetně instalace služeb Adetax na koncovém zařízení uživatele a jejich (automatické) aktualizace.
 • Nahlašování nefunkčnosti služeb či problematického a nezákonného obsahu (komunikace s technickou podporou, pokud při ní dojde ke zpracování osobních údajů k identifikaci fyzické osoby).
 • Odebírání newsletterů apod.
 • Zpracování osobních údajů získaných v rámci prezentací, veletrhů, seminářů a dalších obdobných akcí.
 • Osobní údaje sbírané třetími stranami ve prospěch Adetax, pokud by k tomu došlo.

Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše důvěra v naše služby je základem úspěšné existence Adetax. Přestože s sebou Nařízení přináší některé nové povinnosti, zásady, které v oblasti ochrany osobních údajů dlouhodobě uplatňujeme, se zásadně nemění. Snažíme se vždy pracovat s přesnými a dle potřeby aktualizovanými daty, ukládáme je pouze po dobu nezbytně nutnou a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou specificky vymezena v textu níže.

Shromažďované informace

Sbírané údaje dělíme do dvou kategorií: na straně jedné jde o údaje, které nám jako uživatel poskytnete přímo (např. registrací do služby či vyplněním on-line formuláře), a na straně druhé o ty, které získáme vaší aktivitou při využívání jednotlivých služeb (např. informace k vydaným souborům cookies či k technickým zařízením, prostřednictvím kterých naše služby využíváte).

Účely zpracování osobních údajů

Shromážděné osobní údaje využíváme pro naplnění určitého, výslovně vyjádřeného a legitimního účelu. Účel definujeme před započetím samotného sběru, přičemž vás o něm transparentně informujeme. Je v našem vlastním zájmu, abyste pokaždé věděli, pro jaký účel vaše osobní data zpracováváme.

V rámci našich služeb zpracováváme vaše osobní data pro následující účely:

 • K poskytnutí služby.
 • K identifikaci smluvní strany před uzavřením smlouvy.
 • K naplnění právní povinnosti.
 • K personalizaci poskytovaných služeb tak, aby vám poskytly co nejvyšší přidanou hodnotu.
 • K porozumění, jak naše služby využíváte, s cílem dodat vám co nejlepší uživatelský zážitek.
 • K vývoji nových služeb, založenému na způsobech využívání a modelů chování uživatelů.
 • Ke zlepšování a zkvalitňování našich služeb.
 • K měření návštěvnosti našich internetových serverů.

Souhrn vašich práv

Otevřená komunikace je jednou z firemních hodnot společnosti Adetax. Oblast ochrany osobních údajů nevyjímaje. V souladu s ní si vás níže dovolujeme informovat o následujících právech, která vám přímo plynou z Nařízení:

 • K zisku potvrzení, že vaše osobní údaje zpracováváme a že máte právo na přístup k nim.
  • Jaké osobní údaje o vás zpracováváme zjistíte po přihlášení ve svém Adetax účtu.
 • Na opravu zpracovávaných osobních údajů (oprava nepřesných osobních údajů či právo na doplnění neúplných osobních údajů) a o právu na jejich výmaz za podmínek, které jsou dané Nařízením; jedná se např. o situace, kdy údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, o odvolání souhlasu se zpracováním či vznesení námitek proti zpracování osobních údajů.
  • Opravu svých osobních údajů můžete provést jednoduše ve svém Adetax účtu.