PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY ODKLAD DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ NA ADETAX.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na poskytování služby daňového poradenství spočívající v podání daňového přiznání k dani z příjmů za období roku, předcházející současnému roku podle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, tj. do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, nepodnikající fyzické osobě, podnikající fyzické osobě anebo právnické osobě (dále jen „Klient“). Službu lze objednat on-line prostřednictvím portálu www.adetax.cz (dále jen „webové rozhraní“).
 • 1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb vůči podnikatelským subjektům
 • i koncovým spotřebitelům (nepodnikajícím fyzickým osobám). Z toho důvodu se použijí přiměřená ustanovení aktuálního obchodního nebo občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.3. Provozovatelem webového rozhraní a Poskytovatelem služby je společnost ADETAX s. r. o., Podsedice 21, 411 15 Podsedice, IČ: 17959918, DIČ: CZ17959918, (dále jen „Poskytovatel“). Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C50002. Poskytovatel je členem Komory daňových poradců ČR. Odpovědný daňový poradce: Ing. Martin Roubíček, daňový poradce č. 4779.
 • 1.4. Kontaktní údaje Poskytovatele: kancelar@adetax.cz, www.adetax.cz, bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu 2602474229/2010, adresa: Podsedice 21, 411 15 Podsedice.
 • 1.5. Smlouvou o poskytnutí daňového poradenství (dále jen „ smlouva “) se Poskytovatel zavazuje:
  • zajistit kroky vedoucí k řádné registraci plné moci příslušnému správci daně.
  • podat Klientem vyplněné daňové přiznání u příslušného správce daně do 1. 7. aktuálního roku (včetně) (případně do šesti měsíců od konce zdaňovacího období, pokud zdaňovací období není identické s kalendářním rokem).
 • 1.6. Klient se smlouvou zavazuje:
  • podepsat plnou moc a spolu s daňovým přiznáním uložit do webového prostředí Poskytovatele (dle bodu 4.1.);
  • poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost nutnou pro naplnění předmětu smlouvy uvedeného v bodu 3.5. VOP, zejména poskytnout veškeré podklady potřebné pro řádné podání daňového přiznání v termínu stanoveným Poskytovatelem (dle bodu 4.2. a 4.3.);
  • uhradit Poskytovateli cenu služby dle platného ceníku zveřejněného na webovém rozhraní www.adetax.cz

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ

 • 2.1. Pro objednání služby je nezbytné úplně a pravdivě vyplnit objednávkový formulář dostupný na webovém rozhraní.
 • 2.2. Po obdržení objednávky zasílá Poskytovatel vyplněnou plnou moc a klient je přesměrován na platební bránu. Údaje obsažené v plné moci je Klient povinen zkontrolovat a na případné chyby Poskytovatele neprodleně upozornit a požádat o změnu údajů. Poskytovatel následně po dohodě s klientem plnou moc upraví a pošle zpět klientovi. Za případnou škodu způsobenou uvedením chybných údajů v plné moci Poskytovatel neodpovídá.
 • 2.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je na účet Poskytovatele připsána úhrada ceny služby v plné výši.
 • 2.4. Objednávka bude automaticky stornována v případě, kdy nebude možné kvůli chybějící součinnosti Klienta z časového důvodu poskytnout službu odkladu. Mezi takové případy patří zejména situace, kdy Klient neuhradí včas platbu za službu v rámci stanovených lhůt sdělených Poskytovatelem. Klient je povinen brát v úvahu, že služba se považuje za zaplacenou až připsáním částky na účet Poskytovatele.
 • 2.5. Objednávku je Poskytovatel oprávněn odmítnout i bez uvedení důvodu. Odmítnuté objednávky jsou stornovány.
 • 2.6. Stornované objednávky nezavazují Poskytovatele k poskytnutí služby.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 3.1. Cenu služby lze uhradit pouze online platební kartou
 • 3.2. Při objednávce služby pro více osob najednou je nutné uhradit každou objednávku samostatně .
 • 3.3. Poskytovatel přijímá platbu pouze v českých korunách (Kč).

4. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • 4.1. Klient bude postupovat následujícím způsobem:
  • a) před podáním žádosti o odložení lhůty pro podání daňového přiznání daňovým poradcem provede klient registraci Klienta na webových stránkách www.odlozenadan.cz.
  • b) pro podání nové žádosti klikne na ikonu „Nová žádost“ a následně vyplní údaje za příslušný daňový subjekt, kterého se odklad daňové povinnosti týká.
  • c) po odsouhlasení obchodních podmínek klient podá žádost
  • d) následně je Klient vyzván k platbě kartou prostřednictvím platební brány a provede platbu
  • e) po zaplacení ceny je smlouva uzavřena (dle bodu 3 VOP)
  • f) ve webovém rozhraní bude vygenerována plná moc
  • g) klient obdrží prostřednictvím datové schránky ověřovací kód, který použije ve své žádosti. V případě, že klient nedisponuje datovou schránkou, kontaktuje HOT-LINE poskytovatele služby pro vyřešení situace
  • h) klientovi se rovněž vygeneruje daňový doklad
  • i) klient přes ikonu „Vybrat soubor“ uloží do webového prostředí následující dokumenty v elektronické podobě:
   • podepsanou plnou moc (formát .PDF)
   • daňové přiznání (formát .XML)
 • 4.2. Daňovým přiznáním se dle bodu 4.1. rozumí vygenerované daňové přiznání ve formátu xml umožňující následné bezvadné odeslání do datové schránky příslušného finančního úřadu se všemi nezbytnými náležitostmi a se všemi povinnými přílohami daňového přiznání, která je daňový subjekt povinen podat.
 • 4.3. Povinnými přílohami daňového přiznání se dle bodu 4.2. rozumí zejména:
  • Účetní závěrka
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a či jiné samostatné výdělečné činnosti
  • Doklad o poskytnutém bezúplatné plnění - daru
  • Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
  • Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření
  • Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
  • Potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání
  • Potvrzením o členských příspěvcích zaplacených odborové organizaci
  • Potvrzení prokazující nárok na slevy na dani
  • Potvrzení ohledně nároku na daňové zvýhodnění
  • Další možné přílohy, které se s daňovým přiznáním podávají (například Potvrzení zahraničního správce daně o dani zaplacené v zahraničí)
 • 4.5. Plná moc je časově omezena do 31. 12. aktuálního roku (případně do dvanácti měsíců od konce zdaňovacího období, pokud zdaňovací období není identické s kalendářním rokem).
 • 4.6. Klient se zavazuje uložit daňové přiznání ve formátu XML do webového prostředí nejpozději 3 dny před uplynutím zákonné lhůty pro podání daňového přiznání.
 • 4.7. Poskytovatel se zavazuje zaslat daňové přiznání ve formátu XML a podepsanou plnou moc správci daně do 3 pracovních dnů od uložení kompletních podkladů do webového rozhraní.
 • 4.8. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli pouze takové podklady, které:
  • jsou pravdivé, tj. obsah na nich zachycený odpovídá skutečnosti a skutečný obsah právního jednání nebo jiných právních skutečností nezastírá skutečné jednání nebo právní stav a neliší se od něj;
  • obsahují skutečnosti, které jsou předmětem zdanění;
  • mají bezprostřední souvislost s podnikatelskou činností Klienta, která je předmětem zdanění;
  • splňují požadavky právních předpisů na obsah jednotlivých položek předaných podkladů.
 • 4.9. Dále Klient prohlašuje a odpovídá za to, že neexistují jiné relevantní podklady než ty, které poskytnul.
 • 4.10. Poskytovatel předané podklady z obsahového hlediska nekontroluje a neověřuje jejich správnost a úplnost.
 • 4.11. Na výzvu Poskytovatele se Klient zavazuje podat Poskytovateli požadovaná vysvětlení nebo poskytnout součinnost nutnou k ověření Klientem uvedených skutečností či předložených podkladů.
 • 4.12. Součástí služby není zpracování Klientem dodaných podkladů.
 • 4.13. Poskytovatel je vázán mlčenlivostí o všech skutečnostech zjištěných v souvislosti s poskytnutou službou, s výjimkou případů, kdy je ze zákona povinen tyto informace sdělit.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • 5.1. Klient má právo na odstoupení od smlouvy. Klient se vzdává práva na odstoupení od smlouvy ve chvíli, kdy za službu zaplatí a bude poskytovatelem vygenerována plná moc ve webovém rozhraní dle bodu 4.1. písm. f).
 • 5.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 6 odst. 3 zákona o daňovém poradenství v případě, že Klient Poskytovateli neposkytne potřebnou součinnost, nebo dojde-li mezi Poskytovatelem a Klientem k narušení důvěry (zejména v případě podezření na porušení daňových či jiných právních předpisů). Při odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele nemá Klient nárok na vrácení přijatých peněžních prostředků za poskytnuté služby.
 • 5.4. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.
 • 5.5. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran zašle Poskytovatel bezodkladně správci daně výpověď plné moci.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 • 6.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za nesprávná tvrzení v daňovém přiznání, pokud jsou způsobena nesprávnostmi nebo nepřesnostmi v údajích a informacích předaných Klientem, nebo v podkladech pro daňové přiznání, které zpracoval Klient, případně neúplností předaných podkladů. Dále Poskytovatel neodpovídá za záměrné krácení příjmů nebo porušení ustanovení daňových zákonů.
 • 6.2. V případě nedodržení stanoveného termínu předání podkladů dle bodu 4.6. nenese Poskytovatel odpovědnost za sankce vyměřené správcem daně za pozdní podání daňového přiznání.
 • 6.3. Případnou reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro reklamace doporučujeme využít náš kontaktní e-mail kancelar@adetax.cz. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady.
 • 6.4. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.

7. OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI A ORGÁNY

 • 7.1. K poskytování služeb daňového poradenství jsme oprávněni v souladu se zákonem o daňovém poradenství.
 • 7.2. Dohled nad činností daňových poradců provádí Komora daňových poradců ČR https://www.kdpcr.cz/.
 • 7.3. Naše společnost je přihlášena k etickému kodexu Komory daňových poradců ČR. Celé znění etického kodexu naleznete zde: https://www.kdpcr.cz/informace/predpisy/eticky-kodex.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 • 8.1. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
 • 8.2. Pro podání stížnosti týkající se našich služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 9.1. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 9.2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi Poskytovatelem a Klientem probíhá v písemné formě, a to buď emailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením.
 • 9.3. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou, a to i elektronicky.
 • 9.4. Nejsou-li některá práva a povinnosti výslovně specifikována v těchto produktových obchodních podmínkách, řídí se smluvní vztahy Všeobecnými obchodními podmínkami ADETAX s.r.o. dostupnými na www.adetax.cz.
 • 9.5. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této Smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této Smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala.
 • 9.6. Za překážky dle bodu 9.5. této Smlouvy se výslovně považují nefunkčnost služeb provozovatele datových schránek, globální nebo lokální výpadek internetových služeb poskytovatelů, nefunkčnost platební brány, živelní pohromy, jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití.
 • 9.7. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Poskytovatel ani klient nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době.
 • 9.8. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2023 aktuálního roku.